Punnittuja päätöksiä

Oppilaitosten johtajat ovat Suomen tärkeimpiä johtajia. Heidän johtamissaan kehitysyksiköissä luodaan Suomen tulevaisuutta merkityksellisellä ja vaikuttavalla tavalla. Kehityksen kohteet, meidän lapsemme, määrittelevät omalla toiminnallaan sen, millainen Suomi on.

Joskus tuntuu, että rehtoreiden johtajan posti on myös Suomen vaikein. Vanhanaikainen johtamisrakenne, eri sidosryhmien toisistaan merkittävästi poikkeavat odotukset, tiukka sääntely ja jopa median tuoma paine mutkistavat johtamista. Miten tällaista johtamistilannetta voisi ymmärtää ja sanoittaa? Suomalaiset rehtorit pystyvät siihen pääosin loistavasti.

Pedagoginen synkronointi, erilaisten päätöksentekoon vaikuttavien tekijöiden ajallinen yhteensovittaminen ja niiden pohjalta edes tyydyttävän ratkaisun tekeminen on oppilaitosjohtamisessa kuitenkin joskus lähes mahdotonta. Henkilökohtaisena kokemuksena tällaisten päätösten tekeminen on rehtorille raskasta, kuormittavaa.

Vaikeaksi koettujen päätösten rakennetta, dilemmoja ja nyansseja olen avannut väitöskirjassani: Pedagoginen synkronointi, vaikeus johtamispäätöksissä yläkoulunrehtorien kokemana (2014). (https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44626) Tiivistelmä on luettavissa Rexi-lehdestä 2015.

Tutkimuksen jälkimainingeissa heräsi ajatus, josko voisimme hyödyntää rehtoreiden parviälyä ja kehitellä rehtoreille yhteisesti keinoja, joiden avulla he voisivat jatkossa itseohjautuvasti helpommin ratkoa vaikeitakin päätösprosesseja.

Parviälyn keräämiseksi kehitimme Jussi Simolinin kanssa Innoduel -areenan jossa rehtorit saivat yhdessä kehittää ja ideoida vastausehdotuksia kysymykseen:

Mitkä ovat sinun mielestäsi parhaita keinoja säilyttää toimintakyky ja hallinnan tunne, kun teet vaikeaksi kokemiasi johtamispäätöksiä?

SUREFIRE:n jäsenistö pyydettiin osallistumaan Innoduel-areenalle kevään 2017 kuluessa. Keväällä 2017 Surefire järjesti yhdessä Taloudellisen tiedotustoimiston ja Jyväskylän yliopiston koulutusjohdon instituutin kanssa rehtoreille ja yritysjohtajille suunnatun yhteisen koulutushankkeen, critical friends. Saadaksemme vertailudataa hankkeeseen osallistuneet yritysjohtajat ideoivat omalla areenallaan ratkaisuja yritysjohtajien vaikeiksi kokemiin päätöksiin.

Mitä rehtorijoukko antoi neuvoksi itselleen ja toisille rehtoreille, eli mikä saatiin parviälyn tulokseksi?

Armollisuus

Tärkeimmäksi asiaksi nousi armollisuus itseä kohtaan. On hyväksyttävä, että aina ei voi onnistua ja suotava se myös muille. Päätökset parhaimmillaankin ovat vain tyydyttäviä. On kuunneltava ja kuultava myös itselle vieraita näkökulmia. Läsnäolon, kuuntelun ja kunnioittamisen voimaan luotettiin.

Osallistava johtaminen jakaa myös vastuuta

Porukka tulee osallistaa ja sitouttaa päätöksentekoon. Opettajia tulee ohjata löytämään ratkaisuja itse omista lähtökohdistaan. Yhtä hyvää ratkaisua ei aina löydy, joten kompromissi on usein paras ratkaisu. Tiimiorganisaatiossa osallistava johtaminen toteutuu ja apulaisrehtorimallia kehittämällä saadaan vastuuta jaettua. On myös hyvä muistaa rajata vastuuta ja tiedottaa asioista ylemmälle johdolle.

Aikalisä ajattelulle

Pysähtyminen ja ajatteluajan ottaminen auttavat. On nähtävä kokonaisuus ja priorisoitava, mihin tartutaan ja viestittävä, miksi juuri tähän tartutaan. Käytännön ohjeeksi annettiin, että päätös ja sen perustelut kannattaa kirjoittaa, jotta vastalauseiden myrsky ei horjuta unohtamaan niitä.  On tarkastettava faktat ja liikkumavara ennen päätöksen tekoa. On hyvä muistaa pohtia asiaa jokaisen osapuolen kannalta. Kenenkään puolelle ei voi asettua.

Akkujen lataamisen voima

On ladattava omia akkuja liikkumalla ja nukkumalla. Työnohjauksen, coutsauksen, mentoroinnin ja johtamisopintojen avulla voi lisätä omia valmiuksia päätöksentekoon. Häpeä ja syyllisyys ovat tunteita, jotka on työstettävä pois terapiassa. Positiivinen ajattelu kantaa, ikävistäkin asioista löytyy jotakin hyvää. Itsehillintäkin on taito, on osattava olla vaiti

Arvoankkurit auttavat

Selvitä arvot, joiden mukaan toimit ja toimi niiden mukaisesti, vaikka tyytymättömiä tahoja syntyy. Tuuliviirinä ei jaksa, joten on pysyttävä omien päätösten peruslinjauksessa. Älä lykkää vaikeita päätöksiä, vaan tee ne ensin ja sitten vasta mieluisammat päätökset.

Plan B

Aina on olemassa myös plan B. Ikävissä tilanteissa vauriot tulee minimoida. Kiireessä ei pidä luvata mitään, vaan tulee pyytää asia kirjallisena. Silloin ehtii rauhassa tarkistaa faktat. Hyvä myös, että pyynnöt ovat julkisia, jotta päätökset pysyvät oikeudenmukaisina. Joskus joutuu tekemään päätöksiä kiireessäkin, sillä joku päätös tarvitaan. Laillisuuden voi sitten tarkistaa jälkikäteen.

Rehtorius- ja koulunjohtajuus -käsitteiden avaaminen

Päätöksiä koskevat odotukset tulee saada vastaamaan nykytodellisuutta. Nykyjohtamisessa osa koki olevan niin paljon tekemistä, että yksittäistä työlästä päätöstä oli siitä merestä vaikeaa erottaa. Omaa asemaa ei kuitenkaan kannata pohtia päätöksiä tehdessä.

Erityisiä ongelmia

Vaikuttaa siltä, että nykyaikana huoltajat aiheuttavat paljon paineita koulun johtamiselle. Vaikka kyselyssä ei mitenkään viitattu rehtorin ja huoltajan/huoltajien välisen suhteen haasteisiin, kolmanneksi merkittävimmäksi rakinglistalle nousi seuraava vinkki: Anna hankalalle huoltajalle tunne, että hän on tullut aidosti kuulluksi. Luottamuksen rakennuttua voit tehdä niin kuin tehdä täytyy.

Onnistuneet rekrytointipäätökset mahdollistavat hyvän johtamisen. Niinpä yhdeksi vinkiksi tarjottiinkin: Älä rekrytoi lojaaliussyistä.

Kyllin hyvä johtajuus

Nämä rehtorijoukon vastaukset sisältävät kokemuksen tuomaan viisautta, joita jokainen soveltaa työssään parhaan kykynsä mukaisesti. Se riittää.

 

Yritysjohtajien yhteiskehittämät keinot selvitä vaikeiden päätösten hetkellä

Keskittyminen oleelliseen

Yritysjohtajien ratkaisut olivat samansuuntaisia, joskin painotus hiukan vaihteli. Tärkeimmäksi nousi: Keskittyminen oleelliseen. On osattava priorisoida ja olla johdonmukainen. Päätökseltä edellytettiin hyviä perusteluja ja niitä löytyy käymällä läpi eri skenaarioita. Yritysjohtajan suora taloudellinen vastuu mielestäni ainakin osaltaan selittää eroa.

Tuen hakeminen

Myös yritysjohtajat tahtovat osallistaa tiimiä, HR:ää, kollegoja ja esimiestä päätöksentekoon. Tuki löytyy myös pysyvien arvojen mukaisesta toiminnasta. On pyrittävä tekemään omasta mielestä rehellisesti oikeudenmukaisia päätöksiä.

Itsensä johtaminen

Ohjeiksi annettiin: Pysy rauhallisena, hengitä syvään ja nuku yön yli.

 

Yrittäjien neuvot sopivat hyvin rehtoreidenkin ohjekirjaan. Hyväksi yhteisohjeeksi sopinee:

Pitää pyrkiä saamaan jokapäiväinen johtaminen rullaamaan mahdollisimman hyvin, jotta jää voimia tehdä niitä vaikeimpia päätöksiä.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille. Myötätuulta kaikkien työhön!

Kaisa

Kaisa Isotalo, rehtori

Jussi

Jussi Simolin

Lähteet/kontaktit:

Isotalo k. Pedagoginen synkronointi. Vaikeus johtamispäätöksissä yläkoulunrehtorien kokemana. 2014. Jyväskylän yliopisto. (https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/44626)

Jussi Simolin, Haituva Innovations Oy/Innoduel

www.maailmanparaskoulu.fi / www.innoduel.com / www.innoduel.fi / www.maailmanparasvarhaiskasvatus.fi

jussi.simolin@innoduel.com

+358 40 747 1793

Facebook
Google+
http://www.maailmanparaskoulu.fi/punnittuja-paatoksia/
Twitter
LinkedIn